<strike id="dj7nb"><i id="dj7nb"></i></strike>
<span id="dj7nb"><video id="dj7nb"></video></span>
<th id="dj7nb"></th>
<strike id="dj7nb"></strike>
<span id="dj7nb"></span>
<strike id="dj7nb"></strike><span id="dj7nb"></span>
<strike id="dj7nb"></strike><strike id="dj7nb"><video id="dj7nb"><strike id="dj7nb"></strike></video></strike>
<span id="dj7nb"><noframes id="dj7nb">
<span id="dj7nb"><video id="dj7nb"><ruby id="dj7nb"></ruby></video></span>

Nasze zasady


Nasi pracownicy
N

asze warto?ci i zasady?le?? u podstaw ka?dej decyzji, któr? podejmujemy i zobowi?zuj? nas do dzia?ania wed?ug najwy?szych standardów moralnych i etycznych. Jeste?my przekonani, ?e o wiarygodno?ci producenta decyduj? jego honor i uczciwo??. Zobowi?zujemy si? post?powa? zgodnie z t? zasad?.


ZASADY ETYKI

ZASADY ETYKI: Normy post?powania i etyki zawodowej BMS to dokument podsumowuj?cy istotne zasady i procedury obowi?zuj?ce nas na co dzień w zakresie prawa, etyki i odpowiedzialno?ci.

Zasady etyki to szczegó?owy przewodnik, który pomaga naszym pracownikom lepiej zrozumie? nasze normy post?powania i wcieli? je w ?ycie. W?a?ciwe zarz?dzanie korporacyjne jest warunkiem koniecznym w dobrze prosperuj?cej firmie i daje gwarancj?, ?e Bristol-Myers Squibb dba o najwy?sze standardy moralne i etyczne na wszystkich obszarach swojej dzia?alno?ci.


Osoby trzecie

Zdajemy sobie spraw?, i? osoby trzecie równie? pe?ni? wa?n? rol? w naszej dzia?alno?ci. Dok?adamy wszelkich wysi?ków, aby podmioty, z którymi wspó?pracujemy, przestrzega?y wysokich standardów etycznych opisanych w dokumencie?Normy post?powania i etyki zawodowej dla osób trzecich. Osoby trzecie zach?camy do dzia?alno?ci w zgodzie z tymi standardami oraz do wdro?enia procesów i/lub systemów wspomagaj?cych prowadzenie dzia?alno?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, regulacjami, wytycznymi oraz kodeksami dla bran?y farmaceutycznej. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce naszych?Norm post?powania i etyki zawodowej?wymienione s? w umowach zawieranych z osobami trzecimi.


Caopom免费公开视频