<strike id="dj7nb"><i id="dj7nb"></i></strike>
<span id="dj7nb"><video id="dj7nb"></video></span>
<th id="dj7nb"></th>
<strike id="dj7nb"></strike>
<span id="dj7nb"></span>
<strike id="dj7nb"></strike><span id="dj7nb"></span>
<strike id="dj7nb"></strike><strike id="dj7nb"><video id="dj7nb"><strike id="dj7nb"></strike></video></strike>
<span id="dj7nb"><noframes id="dj7nb">
<span id="dj7nb"><video id="dj7nb"><ruby id="dj7nb"></ruby></video></span>

Nota prawna i regulamin korzystania


Akceptacja Noty prawnej i Regulaminu Korzystania.
Dost?p i korzystanie przez u?ytkownika z witryny internetowej Bristol-Myers Squibb (?Strony”), jej podstron, katalogów, aplikacji i funkcjonalno?ci oraz wszelkich powi?zanych informacji lub komunikatów, w tym wiadomo?ci poczty elektronicznej, podlegaj? poni?szym warunkom, Polityce prywatno?ci, zastrze?eniom dotycz?cym monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii (?Nota prawna i Regulamin Korzystania”), oraz wszelkim obowi?zuj?cym przepisom prawa i regulacjom. Wszyscy u?ytkownicy zobowi?zani s? do szczegó?owego zapoznania si? z niniejsz? Not? Prawn? i Regulaminem Korzystania. Prosimy o niewchodzenie na Stron?, je?eli u?ytkownik nie wyra?a zgody na przestrzeganie niniejszych warunków. Wszelkie odniesienia w niniejszej Nocie prawnej i Regulaminie Korzystania do ?Bristol-Myers Squibb” odnosz? si? ??cznie do Spó?ki Bristol-Myers Squibb oraz wszystkich jej obecnych oraz przysz?ych spó?ek zale?nych i innych podmiotów powi?zanych.

Wej?cie na Stron? i korzystanie z niej przez u?ytkownika jest równoznaczne z jego o?wiadczeniem, ?e w pe?ni rozumie, akceptuje i zgadza si? bez ograniczeń lub zastrze?eń na przestrzeganie niniejszej Noty prawnej i Regulaminu Korzystania oraz innych zastrze?eń lub instrukcji, jakie mog? zosta? przekazane u?ytkownikowi przez Bristol-Myers Squibb przy wej?ciu na Stron? lub podczas przegl?dania jej zawarto?ci. Ponadto u?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e wszelkie inne uzgodnienia pomi?dzy u?ytkownikiem a Spó?k? Bristol-Myers Squibb zostaj? zast?pione i nie maj? zastosowania do przypadków wej?cia przez u?ytkownika na Stron? i korzystania z niej.

Zakres korzystania.
Bristol-Myers Squibb prowadzi niniejsz? Stron? w celu udost?pnienia u?ytkownikom ogólnych informacji korporacyjnych i instytucjonalnych na temat spó?ki Bristol-Myers Squibb Polska i/lub podmiotów z ni? powi?zanych w Polsce i na ?wiecie. U?ytkownik wyra?a zgod?, ?e nie b?dzie korzysta? ze Strony w sposób maj?cy na celu oferowanie w?asnych us?ug i/lub produktów, ani us?ug i/lub produktów osób trzecich, prowadzenie dzia?alno?ci reklamowej ani dzia?ań handlowych bezpo?rednio lub po?rednio zwi?zanych z takimi us?ugami lub produktami oraz w innych celach niezgodnych z prawem, sprzecznych z warto?ciami moralnymi, zagra?aj?cych porz?dkowi publicznemu lub w inny sposób naruszaj?cych niniejsze warunki.

Opinie i rekomendacje wyra?ane przez u?ytkowników Strony nale?y traktowa? wy??cznie jako opinie i rekomendacje tych osób i nie powinny by? rozumiane jako udzielenie przez Bristol-Myers Squibb poparcia lub rekomendacji dla poszczególnych produktów lub us?ug. Zapraszamy do przegl?dania Strony. U?ytkownik mo?e pobiera? materia?y umieszczone na Stronie wy??cznie na w?asny u?ytek i nie dla celów komercyjnych, pod warunkiem przestrzegania przez u?ytkownika wszelkich zastrze?eń dotycz?cych praw autorskich i innych zastrze?eń umieszczonych na materia?ach lub na Stronie. Niemniej jednak u?ytkownikowi, z zastrze?eniem przepisów o dozwolonym u?ytku, nie wolno kopiowa?, prowadzi? dystrybucji, modyfikowa?, przekazywa?, ponownie wykorzystywa?, ponownie umieszcza?, umieszcza? odno?ników do ani korzysta? z zawarto?ci Strony dla celów publicznych i/lub komercyjnych, w tym m.in. tekstu, zdj??, grafik, tabel, obrazów, ikon, technologii, oprogramowania, tre?ci audiowizualnych i audio, projektów graficznych, kodów ?ród?owych i obiektowych, adresów e-mail oraz ??czy (do Strony i/lub poddomen i/lub katalogów) bez uprzedniej pisemnej zgody Spó?ki Bristol-Myers Squibb, która to zgoda, je?eli zostanie udzielona, mo?e zosta? przez Spó?k? Bristol-Myers Squibb w dowolnym momencie wycofana.

Ewentualny kod rejestracji lub has?o dla dost?pu do niniejszej Strony lub jej przegl?dania jest przypisane do konkretnej osoby i nie mo?e by? przekazywane innym osobom. Surowo zabrania si? przekazywania ewentualnych kodów rejestracji lub hase? innym osobom oraz udost?pniania ich innym osobom.

Docelowa grupa odbiorców i terytorium.
Bristol-Myers Squibb podejmuj? racjonalne dzia?ania w celu zapewnienia, ?e u?ytkownicy wchodz? na Stron? i korzystaj? z tre?ci w niej zawartych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, kodeksami i regulacjami, niemniej jednak nie gwarantuj?, ?e informacje zawarte na Stronie b?d? dost?pne w lokalizacjach poza Polsk? lub dla osób nienale??cych do docelowej grupy odbiorców, zgodnie z opisem docelowej grupy odbiorców znajduj?cym si? na stronie g?ównej Strony. Zakazuje si? korzystania z niniejszej Strony przez osoby nienale??ce do docelowej grupy odbiorców i/lub wchodz?ce na niniejsz? Stron? z terytoriów, na których tre?ci Strony mog? by? niezgodne z przepisami prawa lub nieodpowiednie. Osoby wchodz?ce na Stron? z innych lokalizacji czyni? to z w?asnej inicjatywy i ponosz? odpowiedzialno?? za zapewnienie zgodno?ci z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa.

Porada lekarska.
Na niniejszej Stronie nie udziela si? porad lekarskich. Produkty Bristol-Myers Squibb oraz ewentualne inne produkty farmaceutyczne, których opisy zosta?y zamieszczone na niniejszej Stronie, s? dost?pne wy??cznie na recept? wypisan? przez uprawnionego specjalist? z zakresu ochrony zdrowia. Dzia?alno?? Bristol-Myers Squibb nie obejmuje ?wiadczenia us?ug ani udzielania porad lekarskich lub podobnych, a informacje zamieszczone na Stronie nie maj? na celu zast?powania porad lekarskich udzielanych przez specjalist? z zakresu ochrony zdrowia. Je?eli u?ytkownik potrzebuje skorzysta? z tego rodzaju us?ug lub porad, powinien niezw?ocznie skonsultowa? si? ze specjalist? z zakresu ochrony zdrowia.

Je?eli u?ytkownik jest specjalist? z zakresu ochrony zdrowia, nie powinien polega? wy??cznie na danych umieszczonych na niniejszej Stronie w zakresie szczegó?owych informacji dotycz?cych danego schorzenia i/lub wykrywania, diagnozy, rokowań, dawkowania oraz, je?eli ma to zastosowanie, odpowiedniego leczenia w poszczególnych przypadkach. Pomimo okresowego aktualizowania danych, u?ytkownicy powinni niezale?nie uzyska? oficjalne pe?ne informacje dotycz?ce przepisywania danego produktu farmaceutycznego wymienionego na niniejszej Stronie w celu uzyskania bie??cych i kompletnych informacji.

Ochrona praw autorskich.
U?ytkownik powinien zak?ada?, ?e – o ile nie zaznaczono inaczej – wszelkie informacje umieszczone na niniejszej Stronie s? chronione prawami autorskimi i, z zastrze?eniem obowi?zuj?cych przepisów prawa, nie mog? by? wykorzystywane w sposób inny, ni? zosta?o to opisane w Nocie prawnej i Regulaminie Korzystania lub w tre?ci Strony, bez uprzedniej pisemnej zgody Spó?ki Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb nie gwarantuje ani nie o?wiadcza, ?e korzystanie przez u?ytkownika z materia?ów umieszczonych na Stronie nie b?dzie stanowi?o naruszenia praw osób trzecich nieb?d?cych w?asno?ci? Bristol-Myers Squibb albo z nim powi?zanych.

Znaki handlowe.
Umieszczone na Stronie znaki handlowe, nazwy handlowe, loga i znaki towarowe, w tym us?ugowe (zwane ??cznie ?Znakami Handlowymi”) stanowi? zarejestrowane lub niezarejestrowane Znaki Handlowe Bristol-Myers Squibb, jej globalnych podmiotów powi?zanych albo innych podmiotów. ?adna z informacji, które zosta?y umieszczone na Stronie, nie powinna by? interpretowana w taki sposób, ?e na jej mocy udziela si?, poprzez implikacj?, automatyczn? rezygnacj? lub w inny sposób, licencji albo praw do korzystania ze Znaków Handlowych umieszczonych na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Bristol-Myers Squibb albo osoby trzeciej b?d?cej w?a?cicielem Znaków Handlowych umieszczonych na Stronie. Surowo zabrania si? wykorzystywania Znaków Handlowych umieszczonych na Stronie oraz innych tre?ci umieszczonych na Stronie, z wyj?tkiem wykorzystywania w sposób opisany w niniejszej Noty prawnej i Regulaminu Korzystania. U?ytkownika informuje si?, ?e Bristol-Myers Squibb b?dzie egzekwowa? swoje prawa w?asno?ci intelektualnej i/lub bran?owej w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym w drodze post?powania karnego, je?eli b?dzie to konieczne.

Wy??czenie gwarancji.
Pomimo faktu, ?e Bristol-Myers Squibb podejmuje racjonalne starania w celu zapewnienia, ?e informacje zamieszczane na Stronie s? rzetelne i aktualne (poprzez realizacj? wewn?trznych procesów kontroli i zatwierdzania tre?ci), to nie udziela on ?adnych gwarancji ani nie sk?ada ?adnych o?wiadczeń co do ich rzetelno?ci. Bristol-Myers Squibb nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, za b??dy lub uchybienia w tre?ci Strony. Bez ograniczenia powy?szych postanowień, wszystko, co zosta?o zamieszczone na Stronie, jest przekazywane u?ytkownikowi W STANIE ?JAK WIDA?” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRA?ONEJ OTWARCIE, ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MI?DZY INNYMI BEZ DOMY?LNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ I PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH ZASTOSOWA? LUB BRAKU NARUSZANIA PRAW. Nale?y mie? na uwadze to, ?e niektóre jurysdykcje mog? nie dopuszcza? wy??czenia gwarancji dorozumianych, w zwi?zku z czym niektóre z powy?szych wy??czeń mog? nie mie? zastosowania do danego u?ytkownika. U?ytkownik powinien zapozna? si? z lokalnymi przepisami prawa pod k?tem restrykcji lub ograniczeń dotycz?cych wy??czenia gwarancji dorozumianych.

Bristol-Myers Squibb nie ponosi odpowiedzialno?ci za korzystanie z Strony w sposób, który móg?by by? sprzeczny z niniejszymi warunkami, Polityk? prywatno?ci, lub wszelkimi obowi?zuj?cymi przepisami prawa, kodeksami i regulacjami. U?ytkownicy ponosz? wy??czn? odpowiedzialno?? za sposób korzystania przez nich z Strony.

Ograniczenie odpowiedzialno?ci.
Pomimo faktu, ?e Bristol-Myers Squibb podejmuje racjonalne starania w celu wdro?enia i utrzymywania wysokich standardów technicznych i wydajno?ciowych, u?ytkownik ma dost?p do ?Strony oraz korzysta z niej i przegl?da j? na w?asne ryzyko. Ani Bristol-Myers Squibb ani ?adna inna strona zaanga?owana w tworzenie, produkcj? i prowadzenie Strony nie ponosi odpowiedzialno?ci za bezpo?rednie, uboczne, wynikowe, po?rednie lub karne straty wynikaj?ce z wchodzenia przez u?ytkownika na Stron? lub korzystania z niej. Bristol-Myers Squibb nie przyjmuje na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci za szkody lub wirusy, które mog? zainfekowa? komputer u?ytkownika lub inny sprz?t w wyniku wej?cia przez u?ytkownika na Stron?, korzystania z niej, przegl?dania jej lub ?ci?gania przez u?ytkownika ze Strony materia?ów, danych, tekstu lub obrazów, a tak?e w przypadku problemów technicznych ca?kowicie lub cz??ciowo wp?ywaj?cych na dost?pno?? Strony i jej poprawne funkcjonowanie.

Przekazywanie lub wymiana informacji.
Niektóre obszary Strony daj? u?ytkownikowi dost?p do forów internetowych, blogów, czatów lub sieci spo?eczno?ciowych, umo?liwiaj? przekazywanie lub wymian? komentarzy, opinii, materia?ów lub innych informacji, a tak?e przekazywanie e-maili lub przekazywanie do Bristol-Myers Squibb informacji zwrotnych w inny sposób. Bristol-Myers Squibb nie udziela poparcia ani nie przyjmuje na siebie odpowiedzialno?ci za tre?ci powy?szych forów (u?ytkownicy ponosz? wy??czn? odpowiedzialno?? za przekazywane przez nich informacje, dane, komentarze, opinie i/lub materia?y). U?ytkownikowi nie wolno umieszcza? ani w ?aden sposób przekazywa? ani wymienia? komentarzy, opinii, informacji lub materia?ów sprzecznych z etyk? i moralno?ci?, zagra?aj?cych porz?dkowi publicznemu, niezgodnych z prawem, nieprawdziwych, nieuczciwych, niewywa?onych, przesadzonych, nieodpowiednich, nierzetelnych, zawieraj?cych gro?by, oszczerstwa, pomówienia, wulgarnych, obra?liwych, ubli?aj?cych, pejoratywnych, niemoralnych, pod?egaj?cych do nienawi?ci, pornograficznych, nieprzyzwoitych, dyskredytuj?cych lub stanowi?cych albo mog?cych zach?ca? do post?powania, które by?oby uwa?ane za przest?pstwo, skutkowa?oby odpowiedzialno?ci? cywiln? lub w inny sposób narusza?o obowi?zuj?ce prawo lub kodeksy bran?owe albo regulacje lub które mog?oby nie by? odpowiednie dla docelowych odbiorców danej funkcjonalno?ci. Ponadto u?ytkownikowi nie wolno umieszcza? ani w ?aden sposób przekazywa? ani wymienia? komentarzy, opinii, informacji ani materia?ów, które
(a) naruszaj? prawa innych osób, ich prywatno?? lub prawa do publikowania informacji,
(b) s? chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi lub innymi prawami zastrze?onymi, chyba ?e po uzyskaniu wyra?nej pisemnej zgody w?a?ciciela takich praw,
(c) zawieraj? wirusy, b??dy oprogramowania lub inne czynniki szkodliwe albo
(d) mog? stanowi? niezgodn? z prawem zmow? przeciwko innej osobie w celu ograniczenia handlu lub konkurencji. U?ytkownik ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za szkody wynikaj?ce z naruszenia praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw zastrze?onych oraz inne szkody wynikaj?ce z dost?pu lub korzystania przez u?ytkownika ze Strony.

Niezale?nie od powy?szego, Bristol-Myers Squibb zastrzega sobie prawo do pozbawienia u?ytkownika dost?pu do us?ug, je?eli otrzyma informacje o nieprawid?owym korzystaniu (np. poprzez umieszczanie tre?ci niezgodnych z prawem, niemoralnych, zagra?aj?cych porz?dkowi publicznemu, niezgodnych z niniejsz? Not? prawn? i Regulaminem Korzystania albo korzystanie w sposób szkodliwy lub potencjalnie szkodliwy dla wizerunku Bristol-Myers Squibb.), a tak?e zastrzega sobie prawo do usuni?cia niew?a?ciwych tre?ci, o których mowa powy?ej, zgodnie z procedurami okre?lonymi obowi?zuj?cym prawem, w tym art. 14 ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.

Dane osobowe przekazywane przez u?ytkowników.
Wszelkie ?informacje o zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej” w wiadomo?ciach przesy?anych elektronicznie do Strony podlegaj? polityce prywatno?ci Strony. Z drugiej strony, wszelkie wiadomo?ci lub materia?y przes?ane – poczt? elektroniczn? lub w inny sposób – do Strony, które nie zawieraj? danych osobowych, w tym wszelkie dane, pytania, uwagi, propozycje i tym podobne, s? – i b?d? traktowane, o ile u?ytkownik nie zastrze?e inaczej, jako – nie poufne i niezastrze?one. Nale?y rozumie?, ?e – z wyj?tkiem danych osobowych, które, jak ju? wspomniano, b?d? podlega? polityce prywatno?ci Strony – wszystko, co u?ytkownik prze?le lub przeka?e, mo?e by? wykorzystane przez Bristol-Myers Squibb, o ile u?ytkownik nie zastrze?e inaczej, w dowolnym celu, w tym mi?dzy innymi w celu reprodukcji, ujawnienia, przes?ania, przekazania, publikacji i transmisji. Ponadto, z zastrze?eniem przepisów obowi?zuj?cego prawa, Bristol-Myers Squibb mo?e swobodnie wykorzystywa? wszelkie pomys?y, koncepcje, wiedz? technologiczn? (know-how), procesy lub techniki zawarte we wszelkich wiadomo?ciach przes?anych przez u?ytkownika do Strony, o ile u?ytkownik nie zastrze?e inaczej, w dowolnym celu, w tym mi?dzy innymi w celu opracowania, produkcji, marketingu i sprzeda?y produktów i us?ug z u?yciem takich pomys?ów, koncepcji, wiedzy technologicznej, procesów lub technik. Wszystkie dane i informacje przekazane przez u?ytkownika (w tym m.in. wszystkie informacje wpisywane do formularzy dost?pnych w Stronie) musz? by? zgodne z prawd?. U?ytkownik odpowiada za ci?g?e aktualizowanie wszystkich przekazanych informacji. We wszystkich przypadkach wy??cznie u?ytkownik b?dzie ponosi? odpowiedzialno?? za wszelkie przekazane przez niego fa?szywe lub niedok?adne dane lub informacje oraz za ewentualne krzywdy, straty lub szkody wyrz?dzone Bristol-Myers Squibb albo osobom trzecim za spraw? przekazanych informacji, danych, uwag, opinii lub materia?ów.

??cza do innych stron.
??cza do dowolnej innej strony, pozostaj?cej poza kontrol? Bristol-Myers Squibb, s? zamieszczane wy??cznie dla wygody u?ytkownika i z faktu ich zamieszczenia nie wynika, ?e Bristol-Myers Squibb aprobuje lub poleca tak? stron? lub adres podmiotu trzeciego. Bristol-Myers Squibb nie kontroluje tre?ci ani zarz?dzania w stosunku do witryn podmiotów trzecich po??czonych ze Stron? ??czami, ani nie mo?e ponosi? odpowiedzialno?ci za tego rodzaju tre?ci i zarz?dzanie. Uruchomienie ??czy do wszelkich stron poza Stron? lub innych stron nast?puje na ryzyko u?ytkownika. U?ytkownik powinien upewni? si?, czy zawarte tam informacje s? dla niego odpowiednie pod wzgl?dem docelowej grupy odbiorców po??czonych ??czami stron oraz stosownych przepisów prawa. Po uruchomieniu ??cza do innej strony, u?ytkownik powinien zapozna? si? z informacjami prawnymi i polityk? prywatno?ci tej nowej strony, które mog? si? ró?ni? od obowi?zuj?cych na Stronie.

Prawo w?a?ciwe.
Korzystanie ze Strony, niniejsza Nota prawna i Regulamin Korzystania i ich wykonanie podlegaj? prawu polskiemu, z wy??czeniem przepisów prawa prywatnego mi?dzynarodowego. U?ytkownik wyra?a zgod? i poddaje wy??cznej jurysdykcji s?dów polskich wszystkie kwestie i spory zwi?zane z korzystaniem ze Strony oraz niniejszej Noty prawnej i Regulaminu Korzystania.

Post?powanie reklamacyjne.
Wszelkie reklamacje sk?adane w zwi?zku z korzystaniem przez u?ytkownika ze Strony, mog? by? sk?adane na adres elektroniczny Bristol-Myers Squibb, w terminie 7 (siedem) dni licz?c do dnia wyst?pienia zdarzenia uzasadniaj?cego zg?oszenie reklamacji.

W terminie 21 (dwadzie?cia jeden) dni od otrzymania reklamacji zg?oszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zg?aszaj?cy j? zostanie pisemnie poinformowany o zaj?tym stanowisku. Je?eli reklamacja zosta?a zg?oszona drog? elektroniczn?, odpowied? na ni? mo?e równie? zosta? przes?ana na adres elektroniczny zg?aszaj?cego reklamacj?.

W przypadku braku akceptacji przez zg?aszaj?cego reklamacj? stanowiska Bristol-Myers Squibb, zg?aszaj?cy reklamacj? mo?e dochodzi? swych praw na zasadach ogólnych.

Tekst oryginalny.
Niniejsza Nota prawna i Regulamin Korzystania zosta?y sporz?dzone w j?zyku polskim i strony zgadzaj? si?, ?e ich polska wersja ma pierwszeństwo stosowania w przypadku jakichkolwiek niespójno?ci z jakimikolwiek t?umaczeniami niniejszego dokumentu.

Okres funkcjonowania Strony.
W zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy Bristol-Myers Squibb mo?e, w dowolnym momencie, zmieni? i/lub tymczasowo lub na sta?e zawiesi? lub usun?? ca?? Stron? lub cz??? jej tre?ci, funkcji lub us?ug oferowanych na niej.

Zmiana Noty prawnej i Regulaminu Korzystania.
W zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy Bristol-Myers Squibb mo?e, w dowolnym momencie, zmieni? warunki niniejszej Noty prawnej i Regulaminu Korzystania reguluj?cych dost?p i korzystanie ze Strony. Wszystkie zmiany Noty prawnej i Regulaminu Korzystania zostan? zamieszczone na Stronie. Wszelkie takie zmiany b?d? dla u?ytkownika wi???ce, tote? u?ytkownik powinien co pewien czas przegl?da? niniejsz? Not? prawn? i Warunki Korzystania zamieszczone na Stronie.

Wszelkie Prawa Zastrze?one

Caopom免费公开视频