<strike id="dj7nb"><i id="dj7nb"></i></strike>
<span id="dj7nb"><video id="dj7nb"></video></span>
<th id="dj7nb"></th>
<strike id="dj7nb"></strike>
<span id="dj7nb"></span>
<strike id="dj7nb"></strike><span id="dj7nb"></span>
<strike id="dj7nb"></strike><strike id="dj7nb"><video id="dj7nb"><strike id="dj7nb"></strike></video></strike>
<span id="dj7nb"><noframes id="dj7nb">
<span id="dj7nb"><video id="dj7nb"><ruby id="dj7nb"></ruby></video></span>

Kariera

Razem mo?emy zmienia? ?wiat na lepsze.


Rodzina puszczaj?ca bańki mydlane
T

worzymy innowacyjne leki, które pomagaj? pacjentom przezwyci??a? powa?ne choroby. Jednocze?nie oferujemy naszym pracownikom przyjazne i zró?nicowane ?rodowisko, dostarczaj?c inspiruj?cych wyzwań. Niezale?nie od zajmowanego stanowiska, ka?dy z nas ma swój wk?ad w to, co robimy. I dzi?ki temu mo?emy zmienia? ?wiat na lepsze.

Zmieniamy ?ycie… mo?e równie? Twoje…

W Bristol-Myers Squibb naszym codziennym zobowi?zaniem jest pomoc lekarzom oraz pacjentom w przezwyci??aniu powa?nych chorób. Nasz sukces budujemy dzi?ki ludziom, którzy s? odwa?ni, innowacyjni oraz pe?ni pasji i?zaanga?owania - ludziom, którzy potrafi? pracowa? w zespole jednocze?nie wzbogacaj?c go o swoje indywidualne zdolno?ci w tak ró?nych obszarach jak?badania kliniczne, marketing, promocja, finanse i inne.

Jako wiod?ca, globalna firma biofarmaceutyczna stwarzamy mo?liwo?ci pracy na ca?ym ?wiecie. Poszukujemy osób, które chc? mie? wp?yw na popraw? jako?ci ?ycia. Je?li tak? osob? jeste? Ty, kliknij?tutaj?i sprawd?, dlaczego warto pracowa? w Bristol-Myers Squibb.

career

Pracownicy w holu

Praca u nas

Jasny cel. Niepowtarzalna kultura pracy. Szansa, by pracowa? z najlepszymi. To tylko kilka powodów, dla których warto rozpocz?? karier? w Bristol-Myers Squibb. Zobacz?nasze najnowsze nagrody i wyró?nienia?i dowiedz si? wi?cej o tym, jak zapewniamy naszym pracownikom rozwój w pracy i poza ni?.
Ró?norodno?? i integracja

Ró?norodno?? i integracja

Nasz? si?? jest ró?norodne, tolerancyjne ?rodowisko pracy, które sprzyja efektywno?ci i odpowiedzialno?ci.

Odno?niki do ?róde? dla osób poszukuj?cych pracy

Szukaj i aplikuj

Rozpocznij prac?, która naprawd? ma znaczenie.

Jeste?my firm? globaln?

Nasze placówki na ?wiecie.

Caopom免费公开视频